Gvido Straube "Latvijas brāļu draudzes diārijs" (jaunākais noraksts)

 

VKPAI (Valsts Kultūras Pieminekļu Aizsardzības Inspekcijas pieminekļu dokumentācijas centrs)

 Klostera iela 5/7, Rīga, LV-1050. T.: 7326603 

Apmeklētājus pieņem: 
 Pirmdien    14:00 - 16:30 
 Otrdien    9:30 - 12:30 
 Trešdien    9:30 - 12:30 
 Ceturtdien    14:00 - 16:30 
 Piektdien    9:30 - 12:30 

 

Adamovičs L.

Studijas latviešu brāļu draudzes vēsturē. I-II. R., 1928, 64 lpp.

Vidzemes baznīca un latviešu zemnieks. 1710-1740. R., 1933, 660 lpp.; Latviešu brāļu draudze dzimtbūšanas laikos. R., 1932, 48.-86. lpp. (atsevišķs novilkums no krājuma "Latvieši". II.); Die erste Verfolgungszeit der lettischen Brūdergemeinde. 1743.-1745. R., S. 53-100.; Die lettische Brūdergemeinde 1739-1860. R., 1938, 32 S.

 

Apīnis A.

Neprasot atļauju. R., 1988, 224 lpp.; Agrīnā. // Karogs, 1982, VIII. 141.-145. lpp., IX. 149.-158. lpp.

 

Beck H.

Brūder in vielen Võlkern. Erlangen, 1981, 584 S.

 

Biezais H.

Anfang und Krisis der Brūdergemeine im Baltikum. // Unitas Fratrum. Utrecht, 1975, S. 177.-194.

 

Bourquin E. A.

Der Agitator Ballod und das Hernhuterthum in Livland. Niesky, 1870, 40 S.; sk. arī Herrnhut und Livland vor 25 Jahren. Leipzig, 1870, 40 S.

 

Enzeliņš H.

Skati Valmieras pilsētas, draudzes un novada pagātnē. Valmiera, 1932, 304 lpp.

 

Erbe H-W. Albrecht Sutor (1681-1758).

Ein Lutheraner und Hernhuter als Propst in Estland. // Unitas Fratrum. Hamburg, 1983, S. 3-57.

 

Harnack Th.

Die luterische Kirche Livlands und die herrnhutische Brūdergemeinde. Erlangen, 1860, 400 S.

 

Hasselblatt M.

Die herrnhuter Brūdergemeine im Baltichen Raum. // Baltisches Jahrbuch 1987. Bonn, 1987, S. 138-171

 

Kaudsite M.

Brāļu draudze Vidzemē. R., 1906, 112 lpp.

 

Laurent J. K. M.

Geschichte der Brūderkirche in Livland. III. 263-294. S.

 

Legzdiņš R.

Brāļu draudzes saiešanu nami Latvijā. // Brāļu draudzes kalendārs 1931. R., 1930, 18.-35. lpp.

 

Philipp G.

Die Wirksamheit der Herrnhuter Brūdergemeine unter den Esten und Letten zur Zeit der Bauernbefreiung. Kõln, Wien, 1974. // Forschungen zur internationalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Bd. 5, 470 S.

 

Plitt H.

Die Brūdergemeine und die lutterische Kirche in Livland. Gotha, 1861, XIV + 287 S.

 

Poldmāe R.

Hernhuutlande Christoph Michael Kõnigseer ja tema kohtuprocess 1767. aastal. // Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis. Artiklite kogumik III. Tallinn, 1987. 172. lpp. un tālāk.

 

Ohne J. und O.; Ulmann C. Ch.

Das gegenwārtige Verhāltniss der evangelischen Brūdergemeinde zur evangelisch-lutterischen Kirche in Liv- und Ehstland. Berlin, 1862, 40 S.

 

Quarenstube I. R. R.

Auch ein Wort in Sachen Herrnhuts in Livland. Leipzig, 1861, 44 S.

 

Brāļu draudzes vēstnesis - 1929. gads

 

 Janvāris

 

 Aprīlis / Maijs

 

Brāļu draudzes vēstnesis - 1930. gads

 

 Marts / Aprīlis

 

 Maijs

 

 Jūnijs

 

 Jūlijs / Augusts

 

 Septembris

 

 Oktobris

 

 Novembris

 

 Decembris

 

Brāļu draudzes vēstnesis - 1931. gads

 

 Janvāris / Februāris

 

 Marts

 

 Aprīlis / Maijs

 

Brāļu draudzes vēstnesis - 1933. gads

 

 Janvāris

 

 Februāris

 

 Marts

 

 Aprīlis

 

 Maijs

 

 Jūnijs

 

 Jūlijs / Augusts

 

 Septembris

 

 Oktobris

 

 Novembris

 

Brāļu draudzes vēstnesis - 1934. gads

 

 Janvāris

 

 Februāris

 

 Marts

 

 Aprīlis

 

 Maijs

 

 Jūnijs

 

 Jūlijs / Augusts

 

 Septembris / Oktobris

 

 Novembris / Decembris